Bekæmpelse af hvidvask
og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som Fælleskassen som pengeinstitut er en vigtig del af.

Derfor er det Fælleskassens målsætning at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Hvorfor beder vi om ID og spørger
ind til dine pengesager?

Det kan virke underligt, når vi til tider beder om at se sygesikringskort og billedlegitimation – eller spørger, hvordan du bruger os som pengeinstitut.

Men der er en god grund.

Se her, hvorfor vi gør, som vi gør.

Hvidvask

Fælleskassen har med udgangspunkt i vores forretningsmodel udarbejdet en hvidvaskpolitik, der fastlægger Fælleskassens risikoprofil på området med henblik på effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Fælleskassen har udpeget en hvidvaskansvarlig, der skal sikre, at banken overholder love og regler om hvidvask og terrorfinansiering, samt påse at foranstaltninger fastsat i hvidvaskpolitiken gennemføres.

Den hvidvaskansvarlige har desuden ansvaret for at mistænkelige forhold og transaktioner, bliver underrettet til Sekretariat for Økonomisk Kriminalitet også kaldet SØIK.

En vigtig del af arbejdet er, at vi kender vores kunder og deres brug af Fælleskassen godt. Så er det lettere at se, når noget er atypisk, og derfor skal undersøges nærmere.

Uddannelse og samarbejde

Fælleskassens medarbejdere er en vigtig brik i det forebyggende arbejde, og bliver løbende undervist og certificeret.

Uddannelsen skal sikre, at Fælleskassens medarbejdere har kendskab til gældende lovgivning, samt hvilke pligter og rolle den enkelte har i forbindelse med bestridelsen af sit job.

Fælleskassen deltager aktivt i diverse netværksarbejde på tværs af branchen for at være med til, at styrke viden og samarbejde i indsatsen med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

Forretningsgange og skriftlige interne regler

Fælleskassen har udarbejdet skriftlige interne procedurer og regler om kundekendskab, opmærksomheds-, undersøgelses- samt noteringspligt, indberetning, opbevaring af registreringer, risikovurdering, risikostyring, samt uddannelses- og instruktionsprogrammer.

Vi skal kende vores kunder godt

Vores kundekendskabsprocedurer, der tager udgangspunkt i branchens fælles standard, foretages indledningsvist ved etablering af kundeforholdet og løbende gennem hele kundeforholdet.

I forbindelse med kundekendskabet spørger vi ind til:

  • Kundens legitimationsoplysninger
  • Adresse og kontaktoplysninger
  • Ønsker til produkter og faciliteter og brug af Fælleskassen
  • Forventninger til forretningsomfang
  • Hvorfra kundens indtægter stammer
  • Hvor kunden har sin formue fra
  • Formål med at være kunde i Fælleskassen

Systemmæssig overvågning

Udover den daglige opmærksomhedspligt, har Fælleskassen implementeret systemmæssig overvågning af kunderne og deres transaktioner.

En risikobaseret tilgang til de enkelte kundegruppers risici sikrer, at vi kan identificere netop de transaktioner, der er unormale og mistænkelige, og derfor skal undersøges nærmere.

Vi ønsker ikke kunder, der misbruger Fælleskassen

Fælleskassen vil begrænse, afbryde eller afvikle kundeforholdet, hvis Fælleskassen har mistanke om, at en kunde misbruger eller vil misbruge Fælleskassens produkter og serviceydelser til hvidvask eller anden finansiel kriminalitet.

Det samme gør sig gældende hvis kunden ikke samarbejder med Fælleskassen med henblik på at levere de nødvendige oplysninger, der kan give Fælleskassen vished om, at kunden ikke kan have til hensigt at misbruge Fælleskassens produkter og serviceydelser til finansiel kriminalitet.

Vi tilslutter os branchens fælles adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i pengeinstitutterne