Investorinformation

Det er desværre ikke gratis at investere. Især hvis du vil have professionelle til at pleje dit portefølje for dig. Men derfor behøver det jo ikke være dyrt! Vi har samlet alt det, som står med småt på én side, så du kan få det fulde overblik over dine rettigheder såvel som dine pligter, når du investerer. Nederst på siden finder du desuden et stort bibliotek af vigtige dokumenter.

Bæredygtig investering

Fælleskassen har vedtaget en politik for integration af bæredygtighedsrisici, som beskriver, hvordan vi tilbyder investeringsprodukter og samtidig opfylder de nødvendige bæredygtighedshensyn. Klik på linket herunder for at læse den fulde politik.

Standardoplysninger om integration af bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som – hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Når vi i Fælleskassen yder investeringsrådgivning til vores kunder, tager vi alene hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger ved at bruge produkter fra samarbejdspartnere, der tager hensyn. Læs mere i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Se PDF.

Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

Når vi rådgiver dig om investering

Tager vi udgangspunkt i din personlige investeringsprofil, som du laver i netbanken. Investeringsprofilen tager højde for forskellige forhold, fx hvad formålet er med din investering, og hvornår du skal bruge pengene. Din økonomiske situation og risikovillighed indgår også i profilen, ligesom dit kendskab til værdipapirer og andre finansielle produkter gør. Først når vi kender din samlede investeringsprofil, kan vi komme med forslag til din investeringsstrategi.

Vi skal også sørge for, at du forstår, hvad det vil sige at investere i værdipapirer og den risiko, du løber ved at gøre det. Du skal have at vide, hvilke produkter vi rådgiver om, og hvordan vi håndterer mulige interessekonflikter. Vi skal informere om, hvad det koster dig, og hvad vi gør for at handle med værdipapirer, så det giver det bedst mulige resultat for dig.

Når du investerer selv

Du har mulighed for selv at købe og sælge simple værdipapirer uden at få rådgivning af Fælleskassen.

Vælger du at handle på egen hånd, kan vi ikke yde investeringsrådgivning og vurdere, om handlen er hensigtsmæssig for dig.

Simple værdipapirer er fx børsnoterede danske aktier, obligationer og investeringsbeviser.

Årlige investeringsomkostninger

Når du investerer, sender vi dig hvert år en oversigt over dine investeringsomkostninger i henhold til krav fra den seneste lovgivning på området: MiFID II. Det er også denne lovgivning, som sikrer dig et samlet overblik over alle dine depoter. I oversigten finder du alle omkostninger forbundet med dine investeringer – hverken mere eller mindre – og her på siden kan du finde en forklaring på dem alle. Hvis der er noget som helst på omkostningsbilaget, som du ikke forstår, må du ikke tøve med at kontakte din rådgiver. Det samme gælder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har den rette investeringsløsning.

Du skal være opmærksom på, at I begge modtager et omkostningsbilag, hvis du har et fælles værdipapirdepot med eksempelvis en ægtefælle. Det betyder ikke, at I har betalt to gange. Dog vil I kun kunne se handelsomkostningerne hos den primære depotejer.

Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er desuden baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte, har banken ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt.

Alle omkostninger, som fremgår af bilaget, er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af året, at pengene er blevet hævet fra din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigten, er forskellige.

Risikomærkning

Investeringsprodukter er inddelt i kategorierne ikke-komplekse og komplekse for at gøre det lettere for dig at overskue risikoen, når du investerer.
Kategorierne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

Ikke-komplekse

(tidligere grøn og gul)

Denne kategori består af relativt enkle investeringsprodukter, som f.eks obligationer og investeringsbeviser.

Komplekse

(tidligere rød)

Denne kategori består af investeringsprodukter, der er svære at gennemskue, eller at man ved investering i produkterne i enkelte tilfælde risikerer at tabe et større beløb end det, man har investeret.

Vær opmærksom på:

  • Fælleskassen tilbyder kun handel med ikke-komplekse produkter.
  • Risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb, ikke i sandsynligheden for at det sker.
  • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
  • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
  • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Central investorinformation

Alle investeringsforeninger har udarbejdet en “Central Investorinformation” for deres investeringsbeviser. Dokumentet, der kan betragtes som en varedeklaration, skal gøre det nemmere for investorer at gennemskue og sammenligne de forskellige investeringsbeviser. Det indeholder følgende oplysninger:

  • Mål og investeringspolitik
  • Risiko/afkast-profil
  • Omkostninger
  • Tidligere resultater
  • Praktiske oplysninger

Et vigtigt element i dokumentet er en standardiseret EU-risikoskala fra 1 til 7, der fortæller om risikoen på de enkelte investeringsbeviser. Læs mere i guide til ny og forbedret information om investeringsfonde.

Læs Forbrugerorienteret folder FRA Finanstilsynet her

Du kan anmode om ’Central Investorinformation’ hos din rådgiver i Fælleskassen. Du kan også finde dokumentet på de enkelte investeringsforeningers hjemmeside, derudover “Central Investorinformation” også indeholder prospekt og andre oplysninger på de forskellige investeringsbeviser. Læs mere om Sparinvests fonde her

Dokumenter og faktaark

Her er denne fulde oversigt over dokumenter, faktaark, pjecer og formularer forbundet med investering, som du kan få brug for: