Vi tilslutter os branchens fælles adfærdsprincipper
om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i pengeinstitutterne

Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurrenceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.

Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter disse 6 adfærdsprincipper med tilhørende handleanvisninger:

Vi sætter altid etik
før profit

Vi sætter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering over indtjening, og arbejder ud fra princippet om at hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.

Vi vil kun have kunder, hvor der er et klart og acceptabelt forretningsmæssigt formål – og står fast uanset hvem kunden er.

Vi holder fast på at kende vores kunder, deres forretning og måden hvorpå de bruger pengeinstituttet også selv om det er kilde til modspil.

Vi følger loven
og lovens ånd

Vi forklarer vores kunder baggrunden for reglerne og formålet med vores bestræbelser – følg og forklar.

Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til eksempelvis lande med forhøjet risiko, usædvanlige
transaktioner, sindrige og uigennemsigtige selskabskonstruktioner, store kontantbeløb mv.

Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til sort arbejde og socialt bedrageri, og vi indretter vores systemer derefter.

Vi vil gerne kigges
i kortene

Vi anerkender behovet for at øge gennemsigtigheden og har fokus på, at praksis kan tåle at komme i offentlighedens søgelys.

Vi vil i ledelsesberetningen redegøre for hovedindholdet af vores hvidvaskpolitik samt på vores hjemmeside offentliggøre oplysninger om vores konkrete arbejde med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Vi vil udarbejde standarder ud fra fælles formater, som kan gøres til genstand for uafhængig gennemgang og udformning af best practise.

Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur

Vi sikrer, at varetagelse af ikke-økonomiske hensyn også inddrages, når det gælder rekruttering, forfremmelse, aflønning mv. herunder at opfyldelse af regulering indgår i relation til programmer med variabel aflønning.

Vi understøtter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i vores daglige virksomhedsdrift, i vores kultur, i vores uddannelse og i vores kommunikation.

Vi lader os inspirere af andre professioner, der kan bidrage til at styrke kulturen og sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og terrorbekæmpelse forankres i alle dele af organisationen.

Vi påtager os
ledelsesansvar

– og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Vi sikrer tonen fra toppen, når det gælder formidling og synliggørelse af samfundsansvaret, da ledelserne er kulturbærere.

Vi sikrer, at alle led i organisationen krystalklart og konstant betoner vigtigheden af bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering – uanset hvilke arbejdsopgaver den enkelte medarbejder har.

Vi sørger for relevant og tilstrækkelig uddannelse af medarbejderne, så de er klædt på til at varetage deres opgaver med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter

– herunder myndighederne.

Vi arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, sådan at bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kan ske så effektivt som muligt.

Vi deltager konstruktivt i samarbejdsfora, hvor udviklingen i den underliggende kriminalitet drøftes og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering forbedres.

Vi sikrer adgangen til en effektiv, anonym og beskyttet whistleblowing.