Skip to main content Skip to footer

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som Fælleskassen som pengeinstitut er en vigtig del af. Derfor er det Fælleskassens målsætning at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Hvorfor beder vi om ID og spørger ind til dine pengesager?

Det kan virke underligt, når vi til tider beder om at se sygesikringskort og billedlegitimation
– eller spørger, hvordan du bruger os som pengeinstitut. Men der er en god grund. Se her, hvorfor vi gør, som vi gør.

Hvidvaskpolitik

Fælleskassen har med udgangspunkt i vores forretningsmodel udarbejdet en hvidvaskpolitik, der fastlægger Fælleskassens risikoprofil på området med henblik på effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Fælleskassen har udpeget en hvidvaskansvarlig, der skal sikre, at banken overholder love og regler om hvidvask og terrorfinansiering, samt påse at foranstaltninger fastsat i hvidvaskpolitiken gennemføres.

Den hvidvaskansvarlige har desuden ansvaret for at mistænkelige forhold og transaktioner, bliver underrettet til Sekretariat for Økonomisk Kriminalitet også kaldet SØIK.

Uddannelse og samarbejde

Fælleskassens medarbejdere er en vigtig brik i det forebyggende arbejde, og bliver løbende undervist og certificeret. Uddannelsen skal sikre, at Fælleskassens medarbejdere har kendskab til gældende lovgivning, samt hvilke pligter og rolle den enkelte har i forbindelse med bestridelsen af sit job.

Fælleskassen deltager aktivt i diverse netværksarbejde på tværs af branchen for at være med til, at styrke viden og samarbejde i indsatsen med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.
Forretningsgange og skriftlige interne regler

Fælleskassen har udarbejdet skriftlige interne procedurer og regler om kundekendskab, opmærksomheds-, undersøgelses- samt noteringspligt, indberetning, opbevaring af registreringer, risikovurdering, risikostyring, samt uddannelses- og instruktionsprogrammer.

Vi skal kende vores kunder godt

En vigtig del af arbejdet er, at vi kender vores kunder og deres brug af Fælleskassen godt. Så er det lettere at se, når noget er atypisk, og derfor skal undersøges nærmere.

Vores kundekendskabsprocedurer, der tager udgangspunkt i branchens fælles standard, foretages indledningsvist ved etablering af kundeforholdet og løbende gennem hele kundeforholdet.

I forbindelse med kundekendskabet spørger vi ind til:

 • Kundens legitimationsoplysninger
 • Adresse og kontaktoplysninger
 • Ønsker til produkter og faciliteter og brug af Fælleskassen
 • Forventninger til forretningsomfang
 • Hvorfra kundens indtægter stammer
 • Hvor kunden har sin formue fra
 • Formål med at være kunde i Fælleskassen

Systemmæssig overvågning

Udover den daglige opmærksomhedspligt, har Fælleskassen implementeret systemmæssig overvågning af kunderne og deres transaktioner. En risikobaseret tilgang til de enkelte kundegruppers risici sikrer, at vi kan identificere netop de transaktioner, der er unormale og mistænkelige, og derfor skal undersøges nærmere.

Vi ønsker ikke kunder, der misbruger Fælleskassen

Fælleskassen vil begrænse, afbryde eller afvikle kundeforholdet, hvis Fælleskassen har mistanke om, at en kunde misbruger eller vil misbruge Fælleskassens produkter og serviceydelser til hvidvask eller anden finansiel kriminalitet. Det samme gør sig gældende hvis kunden ikke samarbejder med Fælleskassen med henblik på at levere de nødvendige oplysninger, der kan give Fælleskassen vished om, at kunden ikke kan have til hensigt at misbruge Fælleskassens produkter og serviceydelser til finansiel kriminalitet.

Vi tilslutter os branchens fælles adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i pengeinstitutterne

✓ Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

✓ Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurrenceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.

✓ Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter disse 6 adfærdsprincipper med tilhørende handleanvisninger:

 1. Vi sætter altid etik før profit
  1. Vi sætter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering over indtjening, og arbejder ud fra princippet om at hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.
  2. Vi vil kun have kunder, hvor der er et klart og acceptabelt forretningsmæssigt formål - og står fast uanset hvem kunden er.
  3. Vi holder fast på at kende vores kunder, deres forretning og måden hvorpå de bruger pengeinstituttet også selv om det er kilde til modspil.

 2. Vi følger loven og lovens ånd
  1. Vi forklarer vores kunder baggrunden for reglerne og formålet med vores bestræbelser - følg og forklar.
  2. Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til eksempelvis lande med forhøjet risiko, usædvanlige transaktioner, sindrige og uigennemsigtige selskabskonstruktioner, store kontantbeløb mv.
  3. Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til sort arbejde og socialt bedrageri, og vi indretter vores systemer derefter.

 3. Vi vil gerne kigges i kortene
  1. Vi anerkender behovet for at øge gennemsigtigheden og har fokus på, at praksis kan tåle at komme i offentlighedens søgelys.
  2. Vi vil i ledelsesberetningen redegøre for hovedindholdet af vores hvidvaskpolitik samt på vores hjemmeside offentliggøre oplysninger om vores konkrete arbejde med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
  3. Vi vil udarbejde standarder ud fra fælles formater, som kan gøres til genstand for uafhængig gennemgang og udformning af best practise.

 4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
  1. Vi sikrer, at varetagelse af ikke-økonomiske hensyn også inddrages, når det gælder rekruttering, forfremmelse, aflønning mv. herunder at opfyldelse af regulering indgår i relation til programmer med variabel aflønning.
  2. Vi understøtter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i vores daglige virksomhedsdrift, i vores kultur, i vores uddannelse og i vores kommunikation.
  3. Vi lader os inspirere af andre professioner, der kan bidrage til at styrke kulturen og sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og terrorbekæmpelse forankres i alle dele af organisationen.

 5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  1. Vi sikrer tonen fra toppen, når det gælder formidling og synliggørelse af samfundsansvaret, da ledelserne er kulturbærere.
  2. Vi sikrer, at alle led i organisationen krystalklart og konstant betoner vigtigheden af bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering - uanset hvilke arbejdsopgaver den enkelte medarbejder har.
  3. Vi sørger for relevant og tilstrækkelig uddannelse af medarbejderne, så de er klædt på til at varetage deres opgaver med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

 6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne.
  1. Vi arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, sådan at bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kan ske så effektivt som muligt.
  2. Vi deltager konstruktivt i samarbejdsfora, hvor udviklingen i den underliggende kriminalitet drøftes og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering forbedres.
  3. Vi sikrer adgangen til en effektiv, anonym og beskyttet whistleblowing.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!